ad
ad
آخرین مطالب و قوانین

سمینارهای آموزشی

سمینار آموزشی ” شاه کلیدهای تهیه ی برآورد و اسناد پیمان با رویکرد صرفه جویی در هزینه های کارفرما ”

تعداد نفرات شرکت کننده در دوره : از ۱تا ۱۰۰ نفر !

روش اجرای سمینار: کارگاهی یا تدریس

مدت دوره : یک روزه ( ۶ ساعت )

هزینه : بر اساس خدمات ارائه شده توسط شرکتهای آموزشی سراسر کشور

 

 

پاسخ دهید

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran