آخرین مطالب

Multimedia

آخرین مطالب

مطالب در نگاه تصویر

خدمات مشاوره به پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران فنی و حقوقی
  • جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری / اصلاحيه 99
  • دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در صنعت نفت
  • دستورالعمل جبران افزایش قیمت ارز 99
  • بخشنامه ها و ضوابط قراردادهاي EPC
  • دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران 99
  • دستورالعمل تعیین حق الزحمه ی خدمات نظارت 99
  • حد نصاب معاملات سال 1399
  • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1399
  • جدول مزد طبقه بندی مشاغل 99

Copyrights: 1395/ BY : Eng.Reza Bahadoran