آخرین مطالب

Multimedia

آخرین مطالب

مطالب در نگاه تصویر

جدول مزد طبقه بندی مشاغل 1400
  • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1400
  • خدمات مشاوره به پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در موضوعات فنی ، حقوقی و قراردادي
  • دستورالعمل جبران افزایش قیمت ارز 99 ( نوبت سوم )
  • جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری / اصلاحيه 1400
  • دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در صنعت نفت/99
  • بخشنامه ها و ضوابط قراردادهاي EPC
  • تصاویر برخی سمينارها و كارگاه هاي آموزشی برگزار شده در سراسر كشور !
  • دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران 99
  • دستورالعمل تعیین حق الزحمه ی خدمات نظارت 99

Copyrights: 1395/ BY : Eng.Reza Bahadoran