آخرین مطالب

Multimedia

آخرین مطالب

انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع 1401

انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع ۱۴۰۱

اﺻﻼﺣﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ »اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺟﻤﻊ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ ﻣﻮرخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴(۱۴۰۱) اصلاحيه بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱... بیشتر بدانید

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران 1400

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران ۱۴۰۰

لطفاً از لينكهاي زير به طور مستقیم دانلود كنيد : دانلود دستورالعمل شماره ۱۴۰۰/۹۹۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۴ نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کار... بیشتر بدانید

تصاویر اخبار

دستورالعمل تعیین حق الزحمه ی خدمات نظارت 1401
  • حد نصاب معاملات سال 1401
  • بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیري از تبانی در ارجاع کار ( مهم )
  • جدول مزد طبقه بندی مشاغل 1401
  • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1401 ( آخرين اصلاحيه )
  • فهرست بهای نفت و گاز
  • برون سپاری پیمان های نگهداری، تعمیرات (M) در صنعت نفت ایران
  • انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع 1401
  • آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده (12) قانون برگزاري مناقصات و اصلاحيه های  آن ( 1400 )
  • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1400 ( آخرين اصلاحيه )

Copyrights: 1395/ BY : Eng.Reza Bahadoran