آخرین مطالب و قوانین

مطالب تصادفی از سایت

دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در صنعت نفت

مجموعه های تحت مدیریت وزارت نفت باید برای تعیین دامنه و قیمت مناسب از بخشنامه زیر استفاده کنند و به زعم بنده این بخشنامه از بخشنامه سازمان برنامه و بودجه  بسیار بهتر و مطلوبتر است .  دانلود دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله... ادامه متن

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran